Kasvun eväät - projekti (2013-2015)

Lasten ja nuorten käytösongelmat ovat yksi yleisimpiä lastenpsykiatriseen hoitoon lähettämisen syitä. Lasten ja nuorten aggressiivinen käytös on viime aikoina lisääntynyt, ääriesimerkkinä väkivaltainen käytös kouluissa. Käytöshäiriöön ei ole aiemmin ollut tehokasta hoitoa. Käytöshäiriöisten lasten ja nuorten vanhemmat sekä heidän ympärillään toimivat muut kasvattajat ovat olleet keinottomia ongelmakäyttäytymisen suhteen ja lapset ovat vaarassa syrjäytyä. Hoitamattomana käytöshäiriöinen lapsi tai nuori altistuu mielenterveys- ja päihdeongelmille nuoruus- ja aikuisiässä.

Omaiset mielenterveystyön tukena, Uusimaa ry. on käynnistänyt Helsingin varhaiskasvatusviraston ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston adoptiotyöryhmän kanssa yhteistyössä Kasvun eväät -projektia (2013-2015). Projektissa koulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä käytöshäiriöiden hallintaan suunnatulla Ihmeelliset vuodet - ohjelmalla (Teacher classroom managemet program) sekä järjestetään Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmiä päivähoidon, koululaisten ja adoptiolasten vanhemmille. Lisäksi projektissa järjestetään vanhemmuusryhmän ohjauskoulutusta alan ammattilaisille.

Ihmeelliset vuodet (The Incredible Years) on yhdysvaltalaisen psykologin Carolyn Webster-Strattonin kehittämä ryhmämuotoinen ohjelma 3-12 -vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja opettajille (www.incredibleyears.com). Omaiset mielenterveystyön tukena, Uusimaa ry. on tuonut Ihmeelliset vuodet - vanhemmuusryhmän 2005-2009 Suomeen sekä pilotoinut opettajien TCM -ohjelmaa Suomessa 2010-2012 kahdessa ala-asteen koulussa. Vanhemmuusryhmämenetelmää on käytetty eri puolilla Suomea muun muassa perheneuvoloissa ja lastensuojelun tukitoimena. Kokemukset menetelmistä ovat lupaavia, mutta niiden levittämis- ja juurruttamistyö ovat edelleen kesken. Menetelmien ylläpitoon ja vakiinnuttamiseen tarvitaan jatkuvaperustainen koordinointi ja koulutustyö. Kasvun eväät -projektiin on saatu rahoitusta RAY:ltä kolmeksi vuodeksi.

Teacher classroom managemet - ryhmänhallintakoulutus
Opettajien ryhmänhallinta menetelmäkoulutus on 7 kerran työpajakoulutus varhaiskasvatushenkilöstölle. Helsingin päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstöä koulutetaan projektissa asteittain ja alueellisesti. Yhteen workshop -koulutukseen otetaan noin 10 henkilöä kerrallaan. Samalla rakennetaan menetelmän ylläpitoon työnohjausta ja verkostoa.

Varhaiskasvatushenkilöstölle suunnatun koulutuksen tavoitteena on

  • vahvistaa opettajien tehokkaita ryhmänhallintakeinoja, proaktiivisella ja ennakoivalla opetustavalla
  • parantaa opettajien ja kasvattajien taitoja opettaa lapsille sosiaalisia taitoja, kiukunhallintaa ja ongelmaratkaisutaitoja ryhmässä ja yksilöllisesti
  • vähentää aggressiivista ja häiritsevää käytöstä ryhmässä ja yksilöllisesti
  • parantaa lasten ja kasvattajien välistä yhteistyötä
  • edistää yhteistyötä vanhempien ja päivähoidon sekä koulun välillä

Teacher classroom management -menetelmän vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti ja sen tehokkuudesta on näyttöön perustuvaa tutkimusta mm. USA:ssa, Walesissa ja Norjassa. (2004. Reid, Hammond, C. Webster- Stratton). Menetelmän on todettu vähentävän aggressiivista käytöstä luokissa sekä parantavan opettajan ja oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tutkimusten mukaan TCM -ohjelmaa käyttäneiden opettajien hallintakeinot ja työskentely luokassa paranevat ja työilmapiiri muuttuu positiiviseksi. Käytöshäiriöisten lasten ennuste paranee ja syrjäytyminen sekä alisuoriutuminen päivähoidossa ja koulussa vähenee (lisätietoja ks. www.incredibleyears.com ja www.otu.fi).

 

The Incredible Years


Ihmeelliset vuodet -ohjelma

Ryhmänohjaajakoulutus käytöshäiriöisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskenteleville

Vanhemmuusryhmä

 

 

Kirjatilaukset: klikkaa kuvaketta

 

kuinkaedistää    Ihmeellisetvuodet

Webdesign: Internesia